648917-63-9

1,3,4-Oxadiazol-2(3H)-one, 5-(4-amino-3-methoxyphenyl)-