838878-80-1

Hexanoic acid, 6-(nitrooxy)-,[2-butyl-4-chloro-1-[[2'-[1-(triphenylmethyl)-1H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl ester